Beleidsplan

Beleidsplan Rock Foundation 2021

Doelstelling en actueel beleid: 

Rocks Foundation heeft ten doel om vanuit het principe van “met innerlijke ontferming bewogen zijn”, mensen te helpen in materiële en geestelijke nood, nationaal en internationaal, alsmede mensen bewust te maken van de noden van anderen. In de statuten van Rocks Foundation is dat verwoord en vastgelegd. Rocks Foundation heeft geen winstoogmerk.

De werkzaamheden:

Rocks Foundation ondersteunt diverse goede doelen door giften over te maken naar goede doelen die binnen de doelstelling passen. In sommige situaties kan ook gekozen worden voor het participeren in acties en initiatieven, het opbouwen en onderhouden van contacten met aanverwante instellingen, het organiseren van projecten of het inzamelen van externe fondsen ten behoeve van goede doelen. Per doel en te geven gift beslist het bestuur over de vorm en de hoogte van het bedrag en de eventuele communicatie daarover met het beoogde goede doel. De bestuursleden overleggen onderling telefonisch, per e-mail en in bestuursvergaderingen over beoogde ondersteuning en nemen daarover besluiten overeenkomstig de statutaire bepalingen van Rocks Foundation.

Het bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
• Voorzitter: G.J. van Stenis-Baan
• Penningmeester: M.J. van Stenis-Meenhorst
• Secretaris: J.E. van Stenis-Hess

 

Fondsen werven:

Verwacht wordt dat diverse giften ontvangen zullen worden zodra relaties van bestuursleden vernemen over Rocks Foundation en haar doelen. Extra fondswerving is naar verwachting in de aanvangsfase van de activiteiten nog niet nodig. Indien de werkzaamheden uitbreiden en extra fondsen wenselijk zijn, zal het bestuur plannen maken en beslissingen nemen over de wijze waarop verder bekendheid gegeven gaat worden aan Rocks Foundation en haar doelen.

Vermogen beheren:

Ontvangen giften zullen op “veilige” bankrekeningen worden verzameld. Bedragen die niet direct worden uitgegeven, zullen op een spaarrekening met een redelijke rente worden gestort. De penningmeester beheert de bankrekeningen en regelt de betalingen. De penningmeester is gezamenlijk bevoegd met andere bestuursleden. Het bestuur kan met meerderheid van stemmen besluiten nemen, ook over het beheer van het vermogen. Verwacht wordt dat wervingskosten en beheerkosten zeer gering zullen zijn in de aanvangsfase van de activiteiten. Het in dienst nemen van personeel of het belonen van bestuursleden is niet aan de orde. Wel kan het bestuur per geval besluiten reële voor Rocks Foundation gemaakte onkosten van bestuurders te vergoeden.

Vermogen besteden: 

Zoals bij de werkzaamheden is beschreven, beslist het bestuur over de besteding van ontvangen giften. Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Binnen het bestuur worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Rocks Foundation ondersteunt alleen projecten waar zij voldoende informatie over heeft en waar zij zeker van weet dat het geld goed besteed wordt. Het grootste gedeelte van de jaarlijkse donaties en giften zal in hetzelfde jaar besteed worden aan goede doelen. Een deel van de ontvangen bedragen kan gereserveerd worden voor speciale toekomstige doelen.  Doelen met contacten via businessclubs hebben een pre en betrokkenheid bij gesponsorde projecten wordt op prijs gesteld. Voor de komende 3 jaren zijn in ieder geval reeds de volgende goede doelen vastgesteld waaraan financiële bijdragen gegeven zullen worden:

  • ZOA
  • Het Passion
  • HOSA
  • Red een Kind
  • Because we Carry
  • De Verre Naasten
  • MAF
  • YWAM

 

[php] <?php wplift_pagination(); ?> [/php]